Image

Algemene Voorwaarden Stichting de Groene Koepel

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Natuurkampeerkaart en de afname van andere Dienst en/of Producten van Stichting de Groene Koepel. Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van jouw rechten en verplichtingen bij het gebruik van onze producten. Deze Algemene Voorwaarden kunnen hier eenvoudig worden gedownload en geprint.

Artikel 1. Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:
  • Wij of Ons: ‘Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur’, gevestigd aan de Appelvink 1 in (3435 RX) Nieuwegein en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 61805866;
  • Jij, Je of jou(w): Jij als natuurlijke persoon die door middel van een Account gebruikmaakt van Onze Diensten en Producten;
  • Natuurkampeerterrein: een kampeerterrein dat als Natuurkampeerterrein is erkend door en aangesloten bij Ons. De actuele lijst met Natuurkampeerterreinen is opgenomen in het Groene Boekje, in de App en op Onze website;
  • Account: de persoonlijke omgeving van Jou binnen de Applicatie, waarmee Jij toegang hebt tot Onze Diensten en de eventueel door Jou afgenomen Natuurkampeerkaart;
  • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
  • Applicatie: Ons platform, dat toegankelijk is via een mobiel apparaat en bestaat uit een App en/of Website. Jij kan met je Account en Inloggegevens inloggen op deze applicatie en gebruikmaken van Onze Diensten, inclusief de eventueel door Jou afgenomen Natuurkampeerkaart;
  • Dienst: de door Ons aangeboden dienst(en) via de Applicatie of anderszins, bestaande uit het Groene Boekje en eventuele aanvullende diensten die Wij je (al dan niet tegen betaling) aanbieden. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Diensten tevens begrepen een eventuele door Jou afgenomen Natuurkampeerkaart;
  • Groene Boekje: een actueel overzicht van alle (Groeps)Natuurkampeerterreinen die bij Ons aangesloten zijn, welk overzicht periodiek door Ons kan worden geactualiseerd;
  • Producten: de goederen die Wij aanbieden en (eventueel op afstand) door Jou worden gekocht van Ons;
  • Login: de persoonlijke gegevens waarmee de Jij toegang kan verkrijgen tot Jouw Account, bestaande uit een combinatie van een wachtwoord met e-mailadres of enige (toekomstige) door Ons beschikbaar te stellen methode om in te loggen op Je Account;
  • Privacyverklaring: de privacyverklaring van Ons die onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden en beschikbaar is via Onze Website op nl/privacy;
  • Website: de websites van Ons, zoals nl en degroenekoepel.nl alsmede alle onderliggende pagina’s.
 2. Voor toepassing van deze Algemene Voorwaarden maakt het geen verschil of de hiervoor gedefinieerde termen in het enkelvoud of in het meervoud zijn gesteld dan wel in een bepaalde samenstelling worden gebruikt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al Onze Diensten, waaronder de Applicatie en/of Jouw Account, de Website en alle overige door of middels Ons aan Jou verleende Diensten en/of te leveren Producten.
 2. Wij kunnen op elk moment deze Algemene Voorwaarden wijzigen en/of aanvullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder Jouw aandacht gebracht. Indien Jij onze Diensten blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteer Jij daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien Jij niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden, moet Jij dat aan Ons melden.
 3. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Wij zullen het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

Artikel 3. De aanschaf van Diensten en Producten

 1. Via de Website en/of de Applicatie bieden wij Producten en Diensten aan, zoals de Natuurkampeerkaart. Bepaalde Producten en Diensten kunnen geactiveerd (en gebruikt) worden middels de Applicatie. De prijs, (gebruiks)voorwaarden en periode waarover deze Diensten en Producten door Jou gebruikt kunnen worden, staan vermeld op de Website en/of worden duidelijk vermeld bij Ons aanbod.
 1. Wij hebben het recht om tussentijds de prijzen van onze Producten en Diensten aan te passen. Deze prijsaanpassingen zullen niet gelden voor reeds afgenomen Producten en/of Diensten, maar wel bij verlengingen of nieuwe aankopen die je bij Ons doet.
 2. Alle prijzen, teksten en mededelingen via Onze Applicaties zijn onder voorbehoud van druk- en/of zetfouten en Wij zijn niet aansprakelijkheid voor eventuele schades of kosten die daaruit voortvloeien. Bij druk- en/of zetfouten zijn Wij niet verplicht het Product of Dienst volgens de foutieve prijs of tekst te leveren.
 3. Alle prijzen die Wij hanteren zijn in euro’s en worden vermeld inclusief BTW.
 4. Indien een bestelling niet direct wordt betaald of een betaling wordt herroepen of ingetrokken, dan sturen Wij Jou een betalingsherinnering. Betaal Jij niet binnen de betaaltermijn, dan ben Je in verzuim. Wij sturen Je dan een aanmaning waarin Je een extra betalingstermijn van 14 dagen krijgt. In de aanmaning vermelden Wij Je – mocht Je niet binnen deze nieuwe betalingstermijn betalen – dat Jij de wettelijke rente en alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten over het openstaande factuurbedrag aan Ons moet betalen en wat de hoogte daarvan is. De hoogte van de incassokosten staan in de het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.
 5. Wanneer Jij niet binnen de gestelde betalingstermijn betaalt, hebben Wij het recht Je Account te blokkeren en/of Je aankoop te ontbinden.

Artikel 4. Herroepingsrecht

 1. Dit artikel is slechts van toepassing wanneer Jij een natuurlijk persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 2. Bij aanschaf van een Dienst of Product (de Natuurkampeerkaart daaronder begrepen) via de Website en/of de Applicatie, heb Jij recht op een bedenktermijn van 14 dagen die start vanaf de dag dat Jij van Ons een elektronische bevestiging van de aanschaf hebt ontvangen. Tijdens deze bedenktijd kan Jij de overeenkomst met Ons ontbinden door het invullen en toesturen van de daarvoor bestemde formulier.
 3. Tijdens deze (wettelijke) bedenktermijn zal Jij zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Jij zal de verpakking slechts openen en het Product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product na te gaan. Jij bent aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan of noodzakelijk.
 4. Maak Jij tijdens de (wettelijke) bedenktijd gebruik van een afgenomen Natuurkampeerkaart of andere Dienst, zoals het verblijven op een Natuurkampeerterrein, dan wordt het voordeel dat Jij daarmee hebt verkregen en/of de kosten die Jij hebt bespaard verrekend met de aanschafprijs. Voor de berekening van dit voordeel wordt bij een verblijf op een Natuurkampeerterrein uitgegaan van een bedrag van € 7,50 per persoon per overnachting.
 5. Mocht Jij een Product aan Ons retour moeten sturen omdat Jij de overeenkomst ontbindt, dan komen de retourkosten volledig voor Jouw rekening.

Artikel 5. Gebruik van de Dienst en de Natuurkampeerkaart

 1. Om gebruik te kunnen maken van Onze Dienst moet Jij een Account aanmaken en de Applicatie installeren en/of gebruiken. Jij kan een Account aanmaken door het opgeven van een Login, bestaande uit een geldig e-mailadres en zelfverzonnen wachtwoord.
 2. Jij staat ervoor in dat de informatie die Jij bij het aanmaken van het Account verstrekt compleet, actueel en juist is. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een Account op naam van een ander aan te maken.
 3. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van Je Login. Het is Jou niet toegestaan Je Login aan derden te verstrekken of derden gebruik te laten maken van Onze Diensten via Jouw Login. Jij bent volledig aansprakelijk voor al het (mis/ge)bruik dat via Jou Login en/of Jouw eventuele gasten op een Natuurkampeerterrein wordt gemaakt.
 4. Zodra Jij weet of reden hebt te vermoeden dat Jouw Login in handen is gekomen van onbevoegden, moet Jij per omgaande Je Inlog(gegevens) wijzigen.
 5. Bij gebruik van Onze Diensten, in het bijzonder de Natuurkampeerkaart, kan ter extra verificatie om een geldig identiteitsbewijs van Jou worden gevraagd. Bij gebruik van deze Diensten ben Jij gehouden om op eerste verzoek van Ons of een Natuurkampeerterrein hieraan Je medewerking te verlenen.
 6. Bij gebruik van de diensten van een Natuurkampeerterrein, stem Jij in met de regels en voorwaarden die een Natuurkampeerterrein hanteert. Worden dergelijke regels niet bij het boeken van een overnachting uitdrukkelijk met Je overeengekomen, dan gelden sowieso de algemeen geaccepteerde gebruiksregels omtrent gebruik van een (Natuur)kampeerterrein, de omgang met andere gasten en het onthouden van het veroorzaken van (geluids)overlast en veroorzaken van schade aan het Natuurkampeerterrein, andere gasten en de natuur waarin Jij verblijft. Jij draagt hierbij de verantwoordelijkheid voor eventuele derden die met Jou meereizen, worden meegebracht en/of direct of indirect zijn uitgenodigd.
 7. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om bij (een vermoeden) van misbruik van je Inlog of Account en/of bij schending van het bepaalde in de voorstaande leden 2 t/m 6, Je Account en het gebruik van Onze Diensten te blokkeren, zonder dat Wij op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk zijn jegens Jou gedurende deze periode.
 8. Indien Wij hebben vastgesteld dat er daadwerkelijk misbruik is gemaakt van je Inloggegevens, Account of de(ze Algemene) Voorwaarden zijn geschonden (zoals bepaald in het vorige lid), dan hebben Wij het recht om je Account te verwijderen en je toegang tot de (afgenomen) Diensten te beëindigen. Ook dan kan Jij geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding, restitutie of compensatie.
 9. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Ons ten dienste staan, zijn Wij te allen tijde, zonder opgave van reden en/of voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens Jou, gerechtigd om Onze Diensten (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, Je Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan naar Natuurkampeerterreinen, de dienstverlening te beëindigen en/of te weigeren om Diensten aan Jou te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien Jij handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden en/of Wij van mening zijn dat Jouw handelen Ons, een Natuurkampeerterrein of enige derde schade zou (kunnen) toebrengen of Jij dit hebt toegebracht.

Artikel 6. De Natuurkampeerkaart

 1. Indien Jij ervoor gekozen hebt om een Natuurkampeerkaart af te nemen en/of in Je Account te activeren, dan heeft deze Natuurkampeerkaart een beperkte gebruiksduur van maximaal 1 jaar en loopt (in beginsel) af per het einde van een kalenderjaar – tenzij anders wordt overeengekomen.
 2. Jij kan ervoor kiezen om de Natuurkampeerkaart doorlopend af te nemen, zodat Jij hier geen omkijken naar hebt. Heb Jij deze optie in Je Account geactiveerd, dan kan Je dit daar ook weer annuleren of aan Ons doorgeven. Annulering moet, wegens administratieve redenen, twee maanden voor het einde van een kalenderjaar doorgegeven te worden. Bij een eventuele opzegging is het bepaalde in artikel 4 lid 4 van overeenkomstige toepassing.
 1. Elk Natuurkampeerterrein stelt zelf de hoogte van de (kampeer)tarieven en voorwaarden vast en is vrij om die door het jaar heen aan te passen – Wij staan daar verder buiten. In de Applicatie of Website vind Jij de actuele kampeertarieven en voorwaarden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden.
 2. In het Groene Boekje of Onze website is ook terug te vinden of kamperen met een groep is toegestaan en/of het mogelijk is om bezoekers – zijnde niet geregisterde derden – op het Natuurkampeerterrein te ontvangen. Bezoekers dienen sowieso te allen tijde aangemeld te worden, vallen volledig onder Jouw verantwoordelijkheid en dienen zich te houden aan de regels die op het Natuurkampeerterrein gelden. O.a. het bepaalde in het vorige artikel in hierop van toepassing.

Artikel 7. De beschikbaarheid van de Diensten en de Applicatie

 1. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens Jou, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen in de Applicatie en/of Onze Dienst aan te brengen.
 2. Wij garanderen niet dat (alle onderdelen van) de Applicatie en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen, storingen of fouten toegankelijk is. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Jou voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Applicatie, de Dienst en/of de toegang tot Jouw Account.
 3. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Applicatie en Diensten. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten voortkomend uit het gebruik van telecommunicatie die via de telecommunicatieprovider in rekening worden gebracht.
 4. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Ons ten dienste staan, zijn Wij te allen tijde, zonder opgave van reden en/of voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens Jou, gerechtigd om de activiteiten van Jou in verband met Onze Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, Je Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en/of te weigeren om Diensten aan Jou te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien Jij handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden en/of Wij van mening zijn dat Jou handelen Ons, een Natuurkampeerterrein of enige derde schade zou (kunnen) toebrengen.

 

Artikel 8. Klachten, Privacy en procedures

 1. Bij het aanmaken van een Account, gedurende het gebruik van Onze Diensten, alsmede bij het bezoeken van de Website en gebruik van de Applicatie worden (persoons)gegevens aan Ons verstrekt. De persoonsgegevens van Jou verwerken Wij om de Diensten aan te kunnen bieden, wettelijke verplichtingen na te komen, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. De verwerking van deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacyverklaring van Ons worden verwerkt. Onze actuele Privacyverklaring kan hier gelezen worden en maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Wij mogen rechten en verplichtingen die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en Wij zullen Jou daarvan op de hoogte stellen.
 3. Eventuele vragen opmerkingen en/of klachten met betrekking tot de Diensten en deze Algemene Voorwaarden kunnen gericht worden aan de klantenservice. De contactgegevens zijn te vinden op de Website en/of in de Applicatie.
 4. Op onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen Jou en Ons ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Wij gevestigd zijn, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.